SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin

 

Regulamin zakupów sklepu internetowego „Kocham Czapki” 
obowiązujący od 2018-05-25
(po wejściu RODO (GDPR) – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)


 1. Definicje
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego "Kocham Czapki" www.sklep.kochamczapki.pl;
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.kochamczapki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ryszard Bąk SENSI  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  10. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego www.sklep.kochamczapki.pl:
   Ryszard Bąk SENSI
   ul. Miernicza 72, 43-300 Bielsko-Biała
   NIP: 547-114-88-51, REGON: 240507210
   zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: odnośnik do wpisu (kliknij).
  11. Adres do zwrotów – podany jest na stronie z opisem zwrotów: szczegółowy opis zwrotów

 3. Postanowienia ogólne
 4. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.sklep.kochamczapki.pl

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod ww.sklep.kochamczapki.pl, prowadzony jest przez Ryszard Bąk SENSI.

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) przeglądarka internetowa Chrome w wersji 35 lub nowszej, lub
  b) przeglądarka internetowa Firefix w wersji 30 lub nowszej, lub
  c) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej
  d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ryszard Bąk SENSI zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.kochamczapki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

 5. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 6. 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  3.4. Ryszard Bąk SENSI może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ryszard Bąk SENSI za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ryszard Bąk SENSI.

  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ryszard Bąk SENSI.

  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ryszard Bąk SENSI,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 7. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 8. 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.kochamczapki.pl, dokonać wyboru wyboru towaru (i jego kolorystyki i/lub rozmiaru jeże są takie do wyboru), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
  e) czasu dostawy.

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ryszard Bąk SENSI Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej lub w momencie zapłaty za towar w zależności co nastąpi wcześniej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  4.10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówienie złożone w "sklep.kochamczapki.pl" , w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

   

 9. Dostawa
 10. 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem innej firmy transportowej w tym Poczty Polskiej lub towar zostaje odebrany osobiście. Koszty dostawy podane tu (kliknij aby przejść do treści), dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, ponieważ zależą od liczby zamawianych towarów.

  5.3. Termin realizacji dostawy.

  Termin wysyłki zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od:
  a) w przypadku wysyłki za pobraniem, od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia,
  b) w przypadku płatności z góry, od dnia zaksięgowania wpłaty.
  Podany termin wysyłki dotyczy zamówień złożonych w dzień roboczy do godziny 16:00, zamówienia złożone później i w dni wolne przechodzą na następny dzień roboczy i termin wysyłki liczony jest od tego dnia.

  Termin dostawy zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysyłki zamówienia. Termin dostawy zależy od rodzaju wybranej przesyłki. Dokładne terminy podane są w trakcie składania zamówienia przy formach wysyłki.

  Cały termin realizacji zamówienia to suma terminu wysyłki i terminu dostawy. Przykładowo: opłacone zamówienie z wysyłką kurierem wysyłane jest w ciągu 1-2 dni roboczych, czas dostawy to 1 dzień roboczy, łączny termin dostawy to 2-3 robocze.

  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.kochamczapki.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu (dowodu sprzedaży) lub faktury VAT (jeżeli tak opcja była wybrana).

 11. Ceny i metody płatności
 12. 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

  6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a) przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Ryszard Bąk SENSI zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień,

  b) przelewem na numer konta bankowego: 09 1140 2004 0000 3702 4449 9804 (mBank)
  forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Ryszard Bąk SENSI, zamówienie jest przekazywane do realizacji,

  b) płatnością online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez system Przelewy24.pl reprezentowany przez firmę: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, 
  i  metodą pay-by-linki: metoda płatności w bankowości internetowej wykorzystywana przez sklepy internetowe i serwisy aukcyjne. Metoda pay-by-linki polega na tym, że podczas zakupu w sklepie internetowym, klient otrzymuje specjalnie wygenerowany link, za pomocą którego przechodzi do strony płatności w swoim banku,

  c) zapłata kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Przelewy24.pl (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie dokonania płatności za zamówienie.

   

 13. Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru.
 14. Aktualny adres dla zwrotów podany jest na stronie z opisem zwrotów: opis zwrotów
  formularz zwrotu: do pobrania.
  Zwrot proszę odesłać przesyłką rejestrowaną, gdyż tylko taka zawiera informację o nadaniu, doręczeniu, a także umożliwia reklamację w przypadku zaginięcia przesyłki - list polecony (ekonomiczny lub priorytetowy). Proszę nie odsyłać jako przesyłka za pobraniem (płatność przy odbiorze), takie przesyłki nie będą odbierane.

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną e-mail lub pocztą lub dołączone do zwracanego towaru) w podanym wyżej terminie.

  Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz do pobrania tu) lub z jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia. Po wypełnieniu formularz/oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: sklep@kochamczapki.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (potwierdzenie pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

  a) proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych,

  b) będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

  c) odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

 15. Reklamacje dotyczące Towarów
 16. 8.1. Ryszard Bąk SENSI jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

  8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@kochamczapki.pl. Ryszard Bąk SENSI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  8.3. Ryszard Bąk SENSI nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

   

 17. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 18. 9.1. Ryszard Bąk SENSI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Ryszard Bąk SENSI o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres sklep@kochamczapki.pl, przy użyciu formularza kontaktowego lub pisemnie na adres: Kocham Czapki, ul. Miernicza 72, 43-300 Bielsko-Biała.

  9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  9.5. Ryszard Bąk SENSI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

 19. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.kochamczapki.pl są przetwarzane przez Ryszard Bąk SENSI z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Miernicza 72.
  2. Klient sklepu Kocham Czapki podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
  3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

   

 20. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ryszard Bąk SENSI a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ryszard Bąk SENSI a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ryszard Bąk SENSI.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.97 / 5.00 18069 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-20
Wszystko ok. Produkt zgodny z opisem. Czapka super pasuje na 4 letnią córkę.
2024-05-19
Polecam bardzo ☺️
pixel